ORISTANO Calendario Sardo

ORISTANO Calendario Sardo

Calendario mensile in Sardo di Oristano- I giorni: Lunis, Martis, Mèrcuris, Giòbia, Cenabàra, Sàbudu, Domìniga – I mesi: Gennargiu, Friaxu, Martzu, Abrili, Maju, Làmpadas, Argiolas, Austu, Cabudanni, Mes’e Ladàmini, Donniasantu, Paschixedda scarica il calendario...
CABRAS Calendario Sardo

CABRAS Calendario Sardo

Calendario in Sardo di Cabras – I Mesi: Grannaxiu, Friaxiu, Mratzu, Abrì, Maiu, Lamparas, Treuas, Austu, Cabudanni, Santu Aini, Onniasantu, Nadai.- I Giorni: Lunis, Matis, Mrecuris, Giobia, Canabara, Sabudu, DominigaScarica gratis i calendari in Sardo di Cabras...
SAMUGHEO Calendario Sardo

SAMUGHEO Calendario Sardo

SAMUGHEO Calendariu Sardu Calendariu de is meses in Sardu SamughesuCalendario mensile in Sardo di Samugheo Sas dies – I giorni: Lunis, Martis, Mercuris, Giobia, Chenabara, Sabudu, Dominiga Is meses – I mesi: Ghennargiu, Freagiu, Martzu, Abrile, Maiu,...
NEONELI Calendario Sardo

NEONELI Calendario Sardo

Calendario mensile in Sardo di Neoneli – I giorni: Lunis, Martis, Mercuris, Giobia, Chenabara, Sabadu, Dominiga – I mesi: Ghennargiu, Freagiu, Martzu, Arbile, Maju, Lampadas, Triulas, Austu, Cabudanni, Santu Aine, Sant’Andria, Nadale scarica il calendario...
FONNI Calendario Sardo

FONNI Calendario Sardo

Salve a tutte e a tutti…Calendario mensile in Sardo di Fonni:I giorni: Lunis, Martis, Merulis, Giovia, Enapra, Sapadu, Duminiha I mesi: Ennargiu, Vreargiu, Marthu, Arpile, Masu, Lampadas, Trivulas, Austu, Appudanni, Santu Avini, Santandria, Nadale scarica il...
GAVOI Calendario Sardo

GAVOI Calendario Sardo

Salve a tutte e a tutti…Calendario mensile in Sardo di Gavoi:I giorni: Lunis, Martis, Merculis, Jovia, Chenapra, Sappadu, Dominicha I mesi: Ghennarzu, Frearzu, Marthu, Aprile, Maju, Lampadas, Trivulas, Austu, Capidannu, Santu Gavini, Sant’Andria, Nathale...