Calendario Sardo 2025
12 mesi, 6 in Campidanese e 6 in Logudorese

per quest’anno usiamo il font Times e lo facciamo su una colonna, così da lasciare spazio a una o più foto, in seguito vedremo il tema.

01 gennaio campidanese
02 febbraio logurodese
03 marzo quartu (campidanese)
04 aprile torpè (logudorese)
05 maggio suelli (campidanese)
06 giugno orgosolo (logudorese)
07 luglio santadi (campidanese)
08 agosto olbia (logudorese)
09 settembre cabras (campidanese)
10 ottobre nuoro (logudorese)
11 novembre sorgono (campidanese)
12 dicembre onifai (logudorese)

è fase di preparazione, se vuoi darci una mano…
su questo gruppo facebook

GENNAIO
colonna a destra, da controllare…
ci piacerebbe dare una sistemata ai santi, ma sarà ardua… alla prossima (26.01.24)

campidanesu normau

GIORNI
Lunis
Martis
Mèrculis
Giòbia
Cenabara
Sàbudu
Domìnigu

MESI
Gennàrgiu
Friàrgiu
Martzu
Aprili
Maju
Mesi de làmpadas
Mesi de argiolas
Austu
Cabudanni
Mesi de làdamini
Donniasantu
Mesi de Idas

FEBBRAIO
bozza da controllare…
alla prossima (26.01.24)

logudoresu normau

GIORNI
Lunis
Martis
Mèrcuris
Jòvia
Chenàbura
Sàpadu
Domìniga

MESI
Ghennarzu
Frearzu
Martu
Abrile
Maju
Mese de làmpadas
Triulas
Austu
Capidanne
Santugaine
Sant’Andria
Nadale

MARZO
 da controllare…
mettiamo tutti i mesi e posizione geografica?… alla prossima (26.01.24)

cuartu sant’alèni – quartu s. elena

GIORNI
Lunis
Martis
Mèrculis
Giòia
Cenabara
Sàpuru
Domìnigu

MESI
Gennargiu
Friargiu
Marzu
Abrili
Maiu
Mes’e Lampadas
Mes’e Argiolas
Austu
Cabudanni
Mes’e Ladamini
Donniassantu
Mes’e Idas

APRILE
bozza da controllare…
alla prossima (26.01.24)

torpè

GIORNI
Lunis
Martis
Mèrcuris
Jòvia
Chenàbura
Sàpadu
Domìniga

MESI
Ghennarzu
Frearzu
Martu
Abrile
Maju
Mese de làmpadas
Triulas
Austu
Capidanne
Santugaine
Sant’Andria
Nadale

MAGGIO
da controllare…
mettiamo i dicus?… alla prossima (26.01.24)

suelli

GIORNI
Lunis
Martis
Mèrculis
Giòia
Cenabara
Sàpuru
Domìnigu

MESI
Gennargiu
Friargiu
Marzu
Abrili
Maiu
Mes’e Lampadas
Mes’e Argiolas
Austu
Cabudanni
Mes’e Ladamini
Donniassantu
Mes’e Idas

GIUGNO
bozza da controllare…
alla prossima (26.01.24)

orgosolo

GIORNI
Lunis
Martis
Merulis
Giovia
Enapra
Sapadu
Duminiha

MESI
Ennargiu
Vreargiu
Marthu
Arpile
Masu
Lampadas
Trivulas
Austu
Appudanni
Santu Avini
Santandria
Nadale

LUGLIO
da controllare…
mettiamo le fasi lunari?… alla prossima (26.01.24)

santadi

GIORNI
Lunis
Martis
Mèrcuis
Giòbia
Cenabara
Sàbudu
Domìnigu

MESI
Gennarxu
Friarxu
Martzu
Abrili
Majiu
Lampadas
Mesi’e Arxolas
Austu
Cabudannu
Ladaminis
Onnia Santu
Mesi’e Idas

AGOSTO
bozza da controllare…
ma il nome del paese lo mettiamo in sardo? alla prossima (26.01.24)

terranoa – olia

GIORNI
Lunis
Martis
Mèrcuris
Jòvia
Chenàbura
Sàpadu
Domìniga

MESI
Ghennarzu
Frearzu
Martu
Abrile
Maju
Mese de làmpadas
Triulas
Austu
Capidanne
Santugaine
Sant’Andria
Nadale

SETTEMBRE
da controllare…
alla prossima (26.01.24)

cabras

GIORNI
Lunis
Matis
Mrecuris
Giobia
Canabara
Sabudu
Dominiga

MESI
Grannaxiu
Friaxiu
Mratzu
Abrì
Maiu
Lamparas
Treuas
Austu
Cabudanni
Santu Aini
Onniasantu
Nadai

OTTOBRE
bozza da controllare…
ma il nome del paese lo mettiamo in sardo?
alla prossima (26.01.24)

nùgoro – nuoro

GIORNI
Lunis
Martis
Mèrcuris
Jòvia
Chenàbura
Sàpadu
Domìniga

MESI
Ghennàrgiu
Freàrgiu
Marthu
Abrile
Maju
Làmpadas
Trìulas
Austu
Cabudanni
Santugaine
Santandria
Nadale

NOVEMBRE
da controllare…
alla prossima (26.01.24)

sorgono

GIORNI
Lunis
Martis
Mercuris
Giobia
Chenabara
Sabadu
Dominiga

MESI
Ghennargiu
Freagiu
Martzu
Arbile
Maju
Lampadas
Triulas
Austu
Cabudanni
Santu Aine
Sant’Andria
Nadale

DICEMBRE
bozza da controllare…
alla prossima (26.01.24)

onifai

GIORNI
Lunis
Martis
Mèrcuris
Jòvia
Chenàbura
Sàpadu
Domìniga

MESI
Ghennàrgiu
Freàrgiu
Marthu
Abrile
Maju
Làmpadas
Trìulas
Austu
Cabudanni
Santugaine
Santandria
Nadale